Thursday, March 08, 2007

LAZIMNYA KITA TAHU MEMANG KENA CEGAH KEMUNGKARAN,TAPI SYARATNYA?

TAJASSUS DALAM OPERASI PENCEGAHAN MUNKAR

Oleh:

Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin

(Mufti Kerajaan Negeri Perlis)

Apabila isu khalwat dibangkitkan ramai pihak yang memberikan reaksi yang tersendiri. Ada yang berkepentingan menjadikan isu ini sebagai isu politik disebabkan sudah lama barangkali ketandusan isu. Ada yang begitu konservertif sehingga enggan memahami maksud sebenar isu ini. Namun yang nyata sokongan golongan terpelajar dan berpendidikan di negara ini amat memberangsangkan. Sokongan besar yang mereka berikan menjadi api semangat ke arah meneruskan proses pembaruan pemikiran yang amat diperlukan demi mempertahankan imej Islam.

Kesalahan Memahami Isu

Sebenarnya, apa yang dipertikaikan bukanlah usaha mencegah kemungkaran, tetapi disiplin dan pendekatan yang digunapakai. Juga fokus yang berlebihan terhadap maksiat tertutup sehingga melupai tanggungjawab sebenar terhadap pencegahan maksiat terbuka.

Seperti yang dimaklumi, bahawa antara perkara asas yang disepakati oleh umat Islam tanpa kecuali ialah Al-Amr bi al-Ma’ruf Dan al-Nahy ‘An al-Munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) adalah kewajipan agama dan melaksanakannya adalah melaksanakan ibadah kepada ALLAH s.w.t. Nas-nas mengenai perkara ini amat banyak. Kecuaian terhadap tanggungjawab ini adalah dosa.

Mencegah Munkar Mesti Mengikut Peraturan

Islam adalah agama yang berpegang kuat dengan disiplin dan peraturan. Bermula dari wuduk, solat, puasa, zakat sehingga hajj ada syarat dan rukunnya. Bermula dari dalam masjid sehingga ke medan perang, ada peraturan dan disiplinnya. Bahkan dalam keadaan yang sukar ketika bertempur dengan musuh pun, para pejuang Islam masih dituntut untuk berpegang dengan peraturan-peraturan tertentu seperti tidak dicincang mayat, tidak dibunuh kanak-kanak dan sesiapa yang tidak terlibat, tidak bunuh para perwakilan dan berbagai lagi. Apa yang penting, suruhan dan perintah yang dikeluarkan oleh Islam diiringi dengan rukun, peraturan, disiplin dan kaedah yang mesti diikuti. Al-Amr bi al-Ma’ruf Dan al-Nahy ‘an al-Munkar adalah titah ALLAH dan ia adalah ibadah atau amal soleh. Justeru ia mempunyai peraturan yang mesti di patuhi.

Sesuatu ibadah tidak sah melainkan dengan syarat-syaratnya. Syarat ibadah ialah ikhlas dan menepati al-Quran dan al-Sunnah. Sesiapa yang ikhlas tetapi tidak menepati al-Quran dan al-Sunnah amalannya ditolak

Kata Ibn Taimiyyah (meninggal 728H): “Oleh kerana ini menjadi batasan setiap amalan soleh, maka penyuruh kepada makruf dan pencegah daripada munkar itu sendiri wajib memenuhi tuntutan tersebut. Justeru tidak menjadi amalan soleh jika tidak dengan ilmu dan fiqh. Ini seperti kata ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz:)Sesiapa yang mengabdikan diri kepada ALLAH tanpa ilmu, maka apa yang dia rosakkan lebih banyak daripada apa yang dia baik…Ini suatu yang jelas. Sesungguhnya tujuan dan amalan jika tidak dengan ilmu maka ia adalah kejahilan, kesesatan dan mengikut hawa nafsu –seperti yang dijelaskan sebelum ini-. Inilah perbezaan antara golongan jahiliyyah dan golongan Islam. Pelaksana Al-Amr bi al-Ma’ruf Dan al-Nahy ‘An al-Munkar mestilah mempunyai ilmu mengenai makruf dan munkar, serta membezakan keduanya. Mestilah juga memiliki ilmu mengenai keadaan orang yang disuruh atau dicegah tersebut”.( rujukan: Ibn Taimiyyah, Majmu’at al-Fatawa, 14/344-345, Riyadh : Maktabah al-‘Abikan 1998)

Munkar Yang Nyata

Para ulama syariah ketika membahaskan syarat-syarat Al-Amr bi al-Ma’ruf Dan al-Nahy ‘An al-Munkar telah menyebut dengan jelas bahawa salah satu syaratnya; hendaklah mungkar itu sesuatu yang zahir atau nyata. Dalam ertikata lain sebarang syak wasangka atau intipan tanpa sebab yang dururat adalah dilarang. Hal ini dijelaskan oleh berbagai-bagai ulama dalulu dan semasa. Dalam tulisan ringkas ini saya suka untuk memetik apa yang sebut oleh al-Imam al-Ghazali (meninggal 505H) dalam kitabnya Ihya ‘Ulum al-Din. Ini memandangkan tokoh berkenaan dan karangannya tersebut amat masyhur di kalangan masyarakat melayu kita. Beliau telah menyebut mengenai rukun-rukun perlaksanaan Hisbah. Hisbah bermaksud “perlaksanaan al-Amr bi al-Ma’ruf (menyuruh kepada kebaikan) apabila jelas ia ditinggalkan, dan al-Nahy ‘An al-Munkar (pencegahan kemunkaran) apabila jelas ia dilakukan” (lihat: Dr Fadl Ilhi, Al-Hisbah, m.s. 20, Pakistan : Idarat Tarjamah al-Islam 1997M). Rukun ketiga yang disebut oleh al-Imam al-Ghazali ialah: “Hendaklah kemungkaran tersebut zahir (jelas) kepada ahli hisbah tanpa perlu melakukan intipan. Sesiapa yang menutup sesuatu kemaksiatan di dalam rumahnya, dan mengunci pintunya maka tidak harus untuk kita mengintipnya. Allah Ta’ala telah melarang hal ini. Kisah ‘Umar dan ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf mengenai perkara ini sangat masyhur. Kami telah menyebutnya dalam kitab Adab al-Suhbah (Adab-Adab Persahabatan) . Begitu juga apa yang diriwayatkan bahawa ‘Umar r.a. telah memanjat rumah seorang lelaki dan mendapatinya dalam keadaan yang tidak wajar. Lelaki tersebut telah membantah ‘Umar dan berkata: “Jika aku menderhakai ALLAH pada satu perkara, sesungguhnya engkau telah menderhakaiNya pada tiga perkara. ‘Umar bertanya: “Apa dia?”. Dia berkata: ALLAH ta’ala telah berfirman (maksudnya: Jangan kamu mengintip mencari kesalahan orang lain). Sesungguhnya engkau telah melakukannya. ALLAH berfirman: (Maksudnya: Masukilah rumah melalui pintu-pintunya) . Sesungguhnya engkau telah memanjat dari bumbung. ALLAH berfirman: (maksudnya: janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya) . Sesungguhnya engkau tidak memberi salam. Maka ‘Umar pun meninggalkannya… Maka ketahuilah bahawa sesiapa yang mengunci pintu rumahnya dan bersembunyi di sebalik dindingnya, maka tidak harus seseorang memasuki tanpa izin daripadanya hanya kerana ingin mengetahui perbuatan maksiat. Kecuali jika ia nyata sehingga diketahui oleh sesiapa yang berada di luar rumah tersebut..”(rujukan: Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, 3/28, Beirut : Dar al-Khair 1990)

Tokoh ulama semasa seperti al-Qaradawi telah menyebut perkara yang hampir sama. Beliau dalam bukunya Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam telah menyatakan: “Kemungkaran itu mesti nyata dan dilihat. Adapun jika pelakunya melakukannya secara sembunyian dari pandangan manusia dan menutup pintu rumahnya, maka tidak seorang pun boleh mengintipnya atau merakamnya secara diam-diam dengan menggunakan alat elektronik atau kamera video atau menyerbu rumahnya untuk memastikan kemunkarannya. Inilah yang ditunjukkan pada lafaz hadith "barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya….” Dikaitkan kewajipan mengubah itu dengan melihat atau menyaksikan kemunkaran. Tidak dikaitkan dengan mendengar tentang kemunkaran dari orang lain.Ini kerana Islam tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengerjakan kemungkaran secara bersembunyi dan tidak menampakkannya. Diserahkan hanya kepada ALLAH untuk menghisabnya pada hari kiamat. Hisab ini bukan menjadi wewenang seseorang di dunia. Sehinggalah dia melakukannya secara terang-terangan dan menyingkap keaibannya. Bahkan hukuman ilahi itu lebih ringan bagi orang menutupi kemungkarannya dengan menggunakan tabir ALLAH dan tidak menampakkan kederhakaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadith sahih: (bermaksud): "Setiap umatku diberikan keampunan kecuali orang-orang yang menampakkan (dosanya)" (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).Justeru, tiada seorang pun mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap kemungkaran- kemungkaran yang dilakukan secara sembunyian. Terutamanya maksiat hati seperti riyak, kemunafikan, kesombongan, dengki, kikir dan lain-lainnya. Sekalipun agama menganggapnya sebagai dosa besar, namun tidak dibantah-selagi tidak zahir dalam bentuk amalan. Sebabnya ialah kita diperintahkan untuk menghakimi manusia apa yang kita nampak. Adapun hal-hal yang tersembunyi kita serahkan kepada ALLAH (Al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, m.s. 124, Kaherah: Dar al-Syuruq 1997)

Adalah menghairankan ada kumpulan atau organisasi tertentu yang pernah menjadikan buku al-Qaradawi tersebut sebagai bahan perbincangan di peringkat kepimpinan mereka tiba-tiba terperanjat apabila isu operasi khalwat dibangkitkan.

Tafsiran Tajassus (Mengintip Mencari Kesalahan Orang Lain).

Firman ALLAH dalam Surah al-Hujurat ayat 12: (maksudnya) “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang..”

Antara ulama tafsir yang memberikan tafsiran yang teliti tentang maksud al-Tajassus dalam ayat ini ialah al-Imam al-Qurtubi (meninggal 671H) dalam tafsirnya telah mengemukakann riwayat-riwayat yang memadai tentang larangan mengintai atau mengintip maksiat orang lain dengan tujuan untuk diambil tindakan. (Lihat: al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Quran, 16/333-334, Beirut : Dar al-Fikr t.t.)

Bahkan Syaikh al-Mufassirin, Al-Imam al-Tabari (meninggal 310H) sebelum itu telah menghuraikan dengan jelas maksud ayat ini. Antaranya: wala tajassasu bermaksud jangan kamu mencari keaiban satu sama lain, jangan kamu mencari rahsia-rahsianya dengan tujuan untuk mengetahui kecacatannya. Namun berpadalah dengan apa yang nyata dari dirinya. Nilailah dia atas asas tersebut sama ada baik atau buruk. Jangan kamu mencari kesalahannya. Kata Ibn ‘Abbas: “ALLAH melarang orang mukmin daripada mencari keburukan-keburukan mukmin yang lain. Kata Mujahid: “Ambillah apa yang nyata, dan tinggalkan apa yang ALLAH tutup”. Kata Qatadah: Tahukah kamu apa itu tajassus? Iaitu kamu mencari-cari keaiban saudaramu untuk mengetahui rahsianya. Kata Ibn Zaid: “Tajassus itu kamu berkata: sehingga aku dapat lihat kesalahan itu, aku bertanya mengenainya untuk mengetahui adakah benar atau tidak”.( al-Tabari, Tafsir al-Tabari, tahzib: Dr Salah al-Khalidi, 7/40-41 Damsyik: Dar al-Qalam (1997)

Dr Wahbah al-Zuhaili menyebut: “Tajassus termasuk dalam dosa-dosa besar, iaitu mencari keaiban yang tersembunyi dan rahsia”.( Al-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir, 255, 263/26, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir 1991)

Sebagai penulis tafsir moden, Sayyid Qutb menyentuh ayat ini dengan begitu mendekati kehidupan muslimin di zaman kini. Antaranya beliau menyebut: “Namun perkara ini kesannya lebih jauh dari itu. Ia adalah prinsip Islam yang utama dalam sistem kemasyarakatannya, juga dalam urusan perundangan dan perlaksanaannya. Sesungguhnya bagi manusia itu kebebasan, kehormatan, kemuliaan yang tidak boleh dicerobohi dalam apa bentuk sekalipun. Tidak boleh disentuh dalam apa keadaan sekalipun. Dalam masyarakat Islami yang tinggi dan mulia, manusia hidup dalam keadaan aman pada diri mereka, aman pada rumah mereka, aman pada rahsia mereka dan aman pada keaiban mereka. Tiada sebarang justifikasi –atas apa alasan sekali pun- untuk mencerobohi kehormatan diri, rumah, rahsia dan keaiban. Sekalipun atas pendekatan mencari jenayah atau memastikannya, tetap tidak diterima dalam Islam pendekatan mengintip orang ramai. Hukum manusia berasaskan apa yang zahir. Tiada hak sesiapa untuk mencari-cari rahsia orang lain. Seseorang tidak akan diambil tindakan melainkan atas kesalahan dan jenayah yang nyata dari mereka….demikianlah nas ini (larangan tajassus) menempatkan dirinya dalam sistem perlaksanaan dalam masyarakat islami. Ia bukan sekadar mendidik jiwa dan membersihkan hati, bahkan ia telah menjadi dinding yang memagari kehormatan, hak dan kebebasan manusia. Tidak boleh disentuh dari dekat atau jauh, atau atas sebarang pendekatan atau nama”.(rujukan: Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, 6/3346, Kaherah: Dar al-Syuruq 1992)

Dalam hadith lain daripada Mu’awiyah: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya engkau, jika mencari-cari keaiban orang ramai, nescaya engkau merosakkan mereka atau hampir merosakkan mereka. Kata Abu Darda: Itu adalah perkataan yang Muawiyah dengar daripada Rasulullah, ALLAH memberikan manfaat kepadanya dengan perkataan tersebut. (Riwayat Abu Daud. Sanadnya sahih)

Jika Dururat Mendesak Tajassus

Timbul persoalan pada sesetengah pihak, terutamanya pasukan keselamatan; jika intipan dilarang sama sekali, ia boleh menimbulkan ancaman yang membahayakan negara atau keselamatan awam. Ini seperti rancangan pengedaran, senjata api dan seumpamanya.

Di sini perlu dijelaskan, tajassus adalah diharamkan untuk kemaslahatan dan mengelakkan kerosakan. Namun jika terbukti di sana ada keburukan atau kemerbahayaan yang lebih besar yang mengancam keselamatan awam, maka ia diizinkan seperti mana diizinkan mengumpat untuk suatu tuntutan yang mendesak. Ini seperti firman ALLAH dalam Surah al-Nisa 148: (maksudnya) Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang dianiayakan.

Dalam keadaan terdesak, maka apa yang dijelaskan oleh al-Imam al-Syaukani (meninggal 1250H) amat bertepatan. Kata beliau: “Aku katakan; jika hanya semata-mata sangkaan maka tidak mencukupi dalam hal ini. Bahkan mestilah dengan pengetahuan kerana ia termasuk dalam tajassus yang dilarang berdasarkan dalil al-Quran. Namun dibolehkan untuk suatu kemaslahatan yang mana membantah kemunkaran itu lebih kukuh dibandingkan meninggalkan tajassus dan kerosakan meninggalkan bantahan terhadap kemungkaran lebih dahsyat dari kerosakan tajassus. Atau mungkin boleh digabungkan bahawa pengharaman tajassus berkaitan dengan tanpa pengetahuan (sangkaan) kerana tidak dinamakan tajassus jika perlaksananya benar-benar mengetahui”.( Al-Syaukani, Al-Sail al-Jarar, 4/591 Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1405H)

Secara mudah saya bahagikan hal ini kepada dua bahagian:

Pertama: Maksiat atau kemungkaran peribadi yang membabitkan diri seorang insan dengan Tuhannya sahaja tanpa mengancam keselamatan awam. Maka maksiat seperti ini tidak boleh dilakukan tajassus. Ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan tadi.

Kedua: Maksiat atau kemungkaran yang mengancam keselamatan awam. Maksiat jenis boleh diintip disebabkan kemerbahayaan membiarkannya tanpa kawalan adalah lebih dahsyat dari keburukan tajassus.

Adapun pembahagian yang dibuat oleh al-Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang dikutip tanpa ulasan yang mendalam oleh beberapa penulisan segelintir ulama dahulu dan sekarang adalah pembahagian yang menarik dan mempunyai unsur persamaan dengan yang saya sebutkan. Namun sebutan zina sebagai contoh dalam pembahagian pertama yang membolehkan tajassus tidak mempunyai alasan atau sandaran yang kukuh. Bahkan bercanggah dengan kes-kes aduan zina pada zaman Nabi s.a.w yang mana baginda berusaha menolak aduan dan mengelakkan kes diproses.

Garis Panduan Umum Operasi Khalwat

Berdasarkan perkara-perkara yang disebutkan di atas maka, saya dengan ini mencadangkan atau mengingatkan beberapa perkara berikut mestilah difahami dan diberikan perhatian;

1. Operasi ini hendaklah tidak menjadi punca kemungkaran tajassus berkembang dalam masyarakat Islam.

Maka pemberi maklumat hendaklah dipastikan ia tidak diperolehi berdasarkan perbuatan tajassusnya. Sebaliknya, berasaskan zahirnya kemungkaran tersebut. Seperti nampak dari luar rumah, atau bunyi yang meyakinkan maksiat sedangkan berlaku. Jika dia melakukan tajassus tanpa keperluan, maka dia fasik. Pemberitahuan orang fasik ditolak.

2. Operasi Itu Sendiri Tidak Berasaskan Tajassus.

Operasi memeriksa bilik ke bilik atas usaha mencari kesalahan maksiat adalah diketegorikan sebagai tajassus. Kemungkaran yang dicegahkan ialah apabila ia nyata atau diketahui secara yakin. Ini seperti nampak melalui tingkap atau cermin yang jelas. Aktiviti yang dimaklumi oleh masyarakat sekeliling atau berdekatan. Maka operasi mencari maksiat tersembunyi seperti meminta dibuka pintu untuk diperiksa tanpa sebarang kemaslahatan mendesak iaitu ancaman keselamatan awam adalah bercanggahan dengan ruh Islam.

3. Operasi Tidak Boleh Berasaskan Perkhabaran Yang Tidak Diyakini

Sebarang syak wasangka atau agakan semata-mata tidak boleh dijadikan teras operasi. Al-Quran melarang menerima perkhabaran orang fasik. Ini seperti firman ALLAH dalam Surah al-Hujurat ayat 6: (maksudnya) Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.

Operasi ini mempunyai kesan terhadap maruah dan hak kebebasan orang lain. Maka individu yang diketahui terlibat dengan kerja-kerja fasik secara jelas hendaklah ditolak. Termasuk dalam hal ini ‘kaki tajassus’. Al-Imam Ibn Kathir menyebut bahawa berdasarkan ayat ini sebahagian ulama menolak riwayat orang yang tidak diketahui latarbelakangnya dibimbangi ia fasik.(lihat: Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim, 13/145, Riyadh : Dar ‘Alam al-Kutub 1425H)

4. Pihak Pencegahan tidak boleh menggalakkan suasana suka mengadu keaiban sesama muslim –secara langsung atau tidak- tanpa kesedaran sendiri melakukan Al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘An al-Mungkar.

Nabi s.a.w tidak suka kes-kes diangkat kepada baginda. Sikap suka mengangkat kes-kes maksiat peribadi kepada penguasa adalah menyanggahi ruh Islam yang menyuruh ditutup keaiban saudara muslim. Sebaliknya, masyarakat hendaklah digalakkan dan diberi kesedaran melakukan Al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘An al-Munkar kerana itu adalah tanggungjawab semua pihak. Maka pemberian saguhati kepada pemberi maklumat dalam maksiat peribadi ini hendaklah dihentikan.

5. Tidak boleh didedahkan maksiat ini kecuali untuk perbicaraan kes.

Maka tindakan membawa media untuk membuat liputan semasa penangkapan adalah menyanggahi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

6. Operasi benar-benar berteraskan keyakinan terhadap keselarasan dengan kaedah syarak dan ketepatan tindakan dan.

Perlu disedari operasi ini boleh menyebabkan sangkaan buruk tanpa bukti kukuh, mencemarkan maruah jika tersilap tangkapan, mengganggu ketenteraman individu dan haknya, menimbulkan kebencian terhadap pihak agama jika masyarakat diperiksa tanpa bukti yang nyata dan lain-lain. Maka jika ada sebarang keraguan, hendaklah tidak diterus sesuatu operasi pada sesuatu masa atau tempat. Maka kes kesilapan dalam tangkapan yang berlaku di sana sini adalah tanda menjalankan operasi atas keraguan.

Jika operasi dibuat dengan mematuhi syarat-syarat yang berlandaskan ruh syarak tentu kesilapan dan bantahan orangramai terhadap cara operasi dijalankan boleh di atasi. Focus masalah umat Islam juga hendaklah lebih luas. Maka persoalan tajassus yang dibincangkan oleh para ulama hendaklah diberikan perhatian serius agar imej Islam dapat dipelihara.

Sebarang pertanyaan: moasriza@yahoo.com

katakan tidak kepada syiah..

Membongkar Kesesatan Syiah

Penulis: Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi Al-Atsari, Lc.
Syariah, Manhaji, 12 - Februari - 2004, 01:05:04

Serupa tapi tak sama. Barangkali ungkapan ini tepat untuk
menggambarkan Islam dan kelompok Syi'ah. Secara fisik, memang sulit
dibedakan antara penganut Islam dengan Syi'ah. Namun jika ditelusuri
-terutama dari sisi aqidah- perbedaan di antara keduanya ibarat minyak
dan air. Sehingga, tidak mungkin disatukan.

Apa Itu Syi'ah?
Syi'ah menurut etimologi bahasa Arab bermakna: pembela dan pengikut
seseorang. Selain itu juga bermakna: Setiap kaum yang berkumpul di
atas suatu perkara. (Tahdzibul Lughah, 3/61, karya Azhari dan Tajul
Arus, 5/405, karya Az-Zabidi. Dinukil dari kitab Firaq Mu'ashirah,
1/31, karya Dr. Ghalib bin 'Ali Al-Awaji)Adapun menurut terminologi syariat bermakna: Mereka yang menyatakan
bahwa Ali bin Abu Thalib lebih utama dari seluruh shahabat dan lebih
berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula
anak cucu sepeninggal beliau. (Al-Fishal Fil Milali Wal Ahwa Wan
Nihal, 2/113, karya Ibnu Hazm)

Syi'ah, dalam sejarahnya mengalami beberapa pergeseran. Seiring dengan
bergulirnya waktu, kelompok ini terpecah menjadi lima sekte yaitu
Kaisaniyyah, Imamiyyah (Rafidhah), Zaidiyyah, Ghulat, dan
Isma'iliyyah. Dari kelimanya, lahir sekian banyak cabang-cabangnya.
(Al-Milal Wan Nihal, hal. 147, karya Asy-Syihristani)

Dan tampaknya yang terpenting untuk diangkat pada edisi kali ini
adalah sekte Imamiyyah atau Rafidhah, yang sejak dahulu hingga kini
berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dengan
segala cara, kelompok sempalan ini terus menerus menebarkan berbagai
macam kesesatannya. Terlebih lagi kini didukung dengan negara
Iran-nya.
Rafidhah , diambil dari yang menurut etimologi bahasa Arab bermakna ,
meninggalkan (Al-Qamus Al-Muhith, hal. 829). Sedangkan dalam
terminologi syariat bermakna: Mereka yang menolak imamah
(kepemimpinan) Abu Bakr dan 'Umar c, berlepas diri dari keduanya, dan
mencela lagi menghina para shahabat Nabi . (Badzlul Majhud fi Itsbati
Musyabahatir Rafidhati lil Yahud, 1/85, karya Abdullah Al-Jumaili)

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: "Aku telah bertanya kepada
ayahku, siapa Rafidhah itu? Maka beliau menjawab: 'Mereka adalah
orang-orang yang mencela Abu Bakr dan 'Umar'." (Ash-Sharimul Maslul
'Ala Syatimir Rasul hal. 567, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah)

Sebutan "Rafidhah" ini erat kaitannya dengan Zaid bin 'Ali bin Husain
bin 'Ali bin Abu Thalib dan para pengikutnya ketika memberontak kepada
Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan di tahun 121 H. (Badzlul Majhud,
1/86)

Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari berkata: "Zaid bin 'Ali adalah
seorang yang melebihkan 'Ali bin Abu Thalib atas seluruh shahabat
Rasulullah, mencintai Abu Bakr dan 'Umar, dan memandang bolehnya
memberontak1 terhadap para pemimpin yang jahat. Maka ketika ia muncul
di Kufah, di tengah-tengah para pengikut yang membai'atnya, ia
mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakr dan 'Umar. Ia
pun mengingkarinya, hingga akhirnya mereka (para pengikutnya)
meninggalkannya. Maka ia katakan kepada mereka:

"Kalian tinggalkan aku?" Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka
dengan Rafidhah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka
"Rafadhtumuunii. " (Maqalatul Islamiyyin, 1/137). Demikian pula yang
dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Fatawa
(13/36).

Rafidhah pasti Syi'ah, sedangkan Syi'ah belum tentu Rafidhah. Karena
tidak semua Syi'ah membenci Abu Bakr dan 'Umar sebagaimana keadaan
Syi'ah Zaidiyyah.
Rafidhah ini terpecah menjadi beberapa cabang, namun yang lebih
ditonjolkan dalam pembahasan kali ini adalah Al-Itsna 'Asyariyyah.

Siapakah Pencetusnya?
Pencetus pertama bagi faham Syi'ah Rafidhah ini adalah seorang Yahudi
dari negeri Yaman (Shan'a) yang bernama Abdullah bin Saba' Al-Himyari,
yang menampakkan keislaman di masa kekhalifahan 'Utsman bin Affan.2

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Asal Ar-Rafdh ini dari
munafiqin dan zanadiqah (orang-orang yang menampakkan keislaman dan
menyembunyikan kekafiran, pen). Pencetusnya adalah Abdullah bin Saba'
Az-Zindiq. Ia tampakkan sikap ekstrim di dalam memuliakan 'Ali, dengan
suatu slogan bahwa 'Ali yang berhak menjadi imam (khalifah) dan ia
adalah seorang yang ma'shum (terjaga dari segala dosa, pen)." (Majmu'
Fatawa, 4/435)

Sesatkah Syi'ah Rafidhah ?
Berikut ini akan dipaparkan prinsip (aqidah) mereka dari kitab-kitab
mereka yang ternama, untuk kemudian para pembaca bisa menilai sejauh
mana kesesatan mereka.

a. Tentang Al Qur'an
Di dalam kitab Al-Kaafi (yang kedudukannya di sisi mereka seperti
Shahih Al-Bukhari di sisi kaum muslimin), karya Abu Ja'far Muhammad
bin Ya'qub Al-Kulaini (2/634), dari Abu Abdullah (Ja'far Ash-Shadiq),
ia berkata : "Sesungguhnya Al Qur'an yang dibawa Jibril kepada
Muhammad  (ada) 17.000 ayat."

Di dalam Juz 1, hal 239-240, dari Abu Abdillah ia berkata:
"…Sesungguhnya di sisi kami ada mushaf Fathimah 'alaihas salam, mereka
tidak tahu apa mushaf Fathimah itu. Abu Bashir berkata: 'Apa mushaf
Fathimah itu?' Ia (Abu Abdillah) berkata: 'Mushaf 3 kali lipat dari
apa yang terdapat di dalam mushaf kalian. Demi Allah, tidak ada
padanya satu huruf pun dari Al Qur'an kalian…'."
(Dinukil dari kitab Asy-Syi'ah Wal Qur'an, hal. 31-32, karya Ihsan
Ilahi Dzahir).

Bahkan salah seorang "ahli hadits" mereka yang bernama Husain bin
Muhammad At-Taqi An-Nuri Ath-Thabrisi telah mengumpulkan sekian banyak
riwayat dari para imam mereka yang ma'shum (menurut mereka), di dalam
kitabnya Fashlul Khithab Fii Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, yang
menjelaskan bahwa Al Qur'an yang ada ini telah mengalami perubahan dan
penyimpangan.

b. Tentang shahabat Rasulullah
Diriwayatkan oleh Imam Al-Jarh Wat Ta'dil mereka (Al-Kisysyi) di dalam
kitabnya Rijalul Kisysyi (hal. 12-13) dari Abu Ja'far (Muhammad
Al-Baqir) bahwa ia berkata: "Manusia (para shahabat) sepeninggal Nabi,
dalam keadaan murtad kecuali tiga orang," maka aku (rawi) berkata:
"Siapa tiga orang itu?" Ia (Abu Ja'far) berkata: "Al-Miqdad bin
Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi…" kemudian
menyebutkan surat Ali Imran ayat 144. (Dinukil dari Asy-Syi'ah
Al-Imamiyyah Al-Itsna 'Asyariyyah Fi Mizanil Islam, hal. 89)
Ahli hadits mereka, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini berkata: "Manusia
(para shahabat) sepeninggal Nabi dalam keadaan murtad kecuali tiga
orang: Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman
Al-Farisi." (Al-Kafi, 8/248, dinukil dari Asy-Syi'ah Wa Ahlil Bait,
hal. 45, karya Ihsan Ilahi Dzahir)


Demikian pula yang dinyatakan oleh Muhammad Baqir Al-Husaini
Al-Majlisi di dalam kitabnya Hayatul Qulub, 3/640. (Lihat kitab
Asy-Syi'ah Wa Ahlil Bait, hal. 46)
Adapun shahabat Abu Bakr dan 'Umar, dua manusia terbaik setelah
Rasulullah , mereka cela dan laknat. Bahkan berlepas diri dari
keduanya merupakan bagian dari prinsip agama mereka. Oleh karena itu,
didapati dalam kitab bimbingan do'a mereka (Miftahul Jinan, hal. 114),
wirid laknat untuk keduanya:

Ya Allah, semoga shalawat selalu tercurahkan kepada Muhammad dan
keluarganya, laknatlah kedua berhala Quraisy (Abu Bakr dan Umar),
setan dan thaghut keduanya, serta kedua putri mereka…(yang dimaksud
dengan kedua putri mereka adalah Ummul Mukminin 'Aisyah dan Hafshah)
(Dinukil dari kitab Al-Khuthuth Al-'Aridhah, hal. 18, karya As-Sayyid
Muhibbuddin Al-Khatib)

Mereka juga berkeyakinan bahwa Abu Lu'lu' Al-Majusi, si pembunuh
Amirul Mukminin 'Umar bin Al-Khaththab, adalah seorang pahlawan yang
bergelar "Baba Syuja'uddin" (seorang pemberani dalam membela agama).
Dan hari kematian 'Umar dijadikan sebagai hari "Iedul Akbar", hari
kebanggaan, hari kemuliaan dan kesucian, hari barakah, serta hari suka
ria. (Al-Khuthuth Al-'Aridhah, hal. 18)

Adapun 'Aisyah dan para istri Rasulullah  lainnya, mereka yakini
sebagai pelacur -na'udzu billah min dzalik-. Sebagaimana yang terdapat
dalam kitab mereka Ikhtiyar Ma'rifatir Rijal (hal. 57-60) karya
Ath-Thusi, dengan menukilkan (secara dusta) perkataan shahabat
Abdullah bin 'Abbas terhadap 'Aisyah: "Kamu tidak lain hanyalah
seorang pelacur dari sembilan pelacur yang ditinggalkan oleh
Rasulullah…" (Dinukil dari kitab Daf'ul Kadzibil Mubin Al-Muftara
Minarrafidhati 'ala Ummahatil Mukminin, hal. 11, karya Dr. Abdul Qadir
Muhammad 'Atha)

Demikianlah, betapa keji dan kotornya mulut mereka. Oleh karena itu,
Al-Imam Malik bin Anas berkata: "Mereka itu adalah suatu kaum yang
berambisi untuk menghabisi Nabi  namun tidak mampu. Maka akhirnya
mereka cela para shahabatnya agar kemudian dikatakan bahwa ia (Nabi
Muhammad  ) adalah seorang yang jahat, karena kalau memang ia orang
shalih, niscaya para shahabatnya adalah orang-orang shalih."
(Ash-Sharimul Maslul 'ala Syatimirrasul, hal. 580)

c. Tentang Imamah (Kepemimpinan Umat)
Imamah menurut mereka merupakan rukun Islam yang paling utama3.
Diriwayatkan dari Al-Kulaini dalam Al-Kaafi (2/18) dari Zurarah dari
Abu Ja'far, ia berkata: "Islam dibangun di atas lima perkara:… shalat,
zakat, haji, shaum dan wilayah (imamah)…" Zurarah berkata: "Aku
katakan, mana yang paling utama?" Ia berkata: "Yang paling utama
adalah wilayah." (Dinukil dari Badzlul Majhud, 1/174)


Imamah ini (menurut mereka -red) adalah hak 'Ali bin Abu Thalib  dan
keturunannya sesuai dengan nash wasiat Rasulullah . Adapun selain
mereka (Ahlul Bait) yang telah memimpin kaum muslimin dari Abu Bakr,
'Umar dan yang sesudah mereka hingga hari ini, walaupun telah berjuang
untuk Islam, menyebarkan dakwah dan meninggikan kalimatullah di muka
bumi, serta memperluas dunia Islam, maka sesungguhnya mereka hingga
hari kiamat adalah para perampas (kekuasaan). (Lihat Al-Khuthuth
Al-'Aridhah, hal. 16-17)

Mereka pun berkeyakinan bahwa para imam ini ma'shum (terjaga dari
segala dosa) dan mengetahui hal-hal yang ghaib. Al-Khumaini (Khomeini)
berkata: "Kami bangga bahwa para imam kami adalah para imam yang
ma'shum, mulai 'Ali bin Abu Thalib hingga Penyelamat Umat manusia
Al-Imam Al-Mahdi, sang penguasa zaman -baginya dan bagi nenek
moyangnya beribu-ribu penghormatan dan salam- yang dengan kehendak
Allah Yang Maha Kuasa, ia hidup (pada saat ini) seraya mengawasi
perkara-perkara yang ada." (Al-Washiyyah Al-Ilahiyyah, hal. 5, dinukil
dari Firaq Mu'ashirah, 1/192)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah,
benar-benar secara rinci membantah satu persatu kesesatan-kesesatan
mereka, terkhusus masalah imamah yang selalu mereka tonjolkan ini.

d. Tentang Taqiyyah
Taqiyyah adalah berkata atau berbuat sesuatu yang berbeda dengan
keyakinan, dalam rangka nifaq, dusta, dan menipu umat manusia. (Lihat
Firaq Mu'ashirah, 1/195 dan Asy-Syi'ah Al-Itsna 'Asyariyyah, hal. 80)


Mereka berkeyakinan bahwa taqiyyah ini bagian dari agama. Bahkan
sembilan per sepuluh agama. Al-Kulaini meriwayatkan dalam Al-Kaafi
(2/175) dari Abu Abdillah, ia berkata kepada Abu Umar Al-A'jami:
"Wahai Abu 'Umar, sesungguhnya sembilan per sepuluh dari agama ini
adalah taqiyyah, dan tidak ada agama bagi siapa saja yang tidak
ber-taqiyyah. " (Dinukil dari Firaq Mu'ashirah, 1/196). Oleh karena itu
Al-Imam Malik ketika ditanya tentang mereka beliau berkata: "Jangan
kamu berbincang dengan mereka dan jangan pula meriwayatkan dari
mereka, karena sungguh mereka itu selalu berdusta." Demikian pula
Al-Imam Asy-Syafi'i berkata: "Aku belum pernah tahu ada yang melebihi
Rafidhah dalam persaksian palsu." (Mizanul I'tidal, 2/27-28, karya
Al-Imam Adz-Dzahabi)

e. Tentang Raj'ah
Raj'ah adalah keyakinan hidupnya kembali orang yang telah meninggal.
'Ahli tafsir' mereka, Al-Qummi ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat
85, berkata: "Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah raj'ah,
kemudian menukil dari Husain bin 'Ali bahwa ia berkata tentang ayat
ini: 'Nabi kalian dan Amirul Mukminin ('Ali bin Abu Thalib) serta para
imam 'alaihimus salam akan kembali kepada kalian'." (Dinukil dari
kitab Atsarut Tasyayyu' 'Alar Riwayatit Tarikhiyyah, hal. 32, karya
Dr. Abdul 'Aziz Nurwali)

f. Tentang Al-Bada'
Al-Bada' adalah mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui.
Mereka berkeyakinan bahwa Al-Bada' ini terjadi pada Allah . Bahkan
mereka berlebihan dalam hal ini. Al-Kulaini dalam Al-Kaafi (1/111),
meriwayatkan dari Abu Abdullah (ia berkata): "Tidak ada pengagungan
kepada Allah yang melebihi Al-Bada'." (Dinukil dari Firaq Mu'ashirah,
1/252). Suatu keyakinan kafir yang sebelumnya diyakini oleh Yahudi4.

Demikianlah beberapa dari sekian banyak prinsip Syi'ah Rafidhah, yang
darinya saja sudah sangat jelas kesesatan dan penyimpangannya. Namun
sayang, tanpa rasa malu Al-Khumaini (Khomeini) berkata: "Sesungguhnya
dengan penuh keberanian aku katakan bahwa jutaan masyarakat Iran di
masa sekarang lebih utama dari masyarakat Hijaz (Makkah dan Madinah,
pen) di masa Rasulullah , dan lebih utama dari masyarakat Kufah dan
Iraq di masa Amirul Mukminin ('Ali bin Abu Thalib) dan Husein bin
'Ali." (Al-Washiyyah Al-Ilahiyyah, hal. 16, dinukil dari Firaq
Mu'ashirah, hal. 192)

Perkataan Ulama tentang Syi'ah Rafidhah
Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitabnya Al-Intishar Lish
Shahbi Wal Aal (hal. 100-153) menukilkan sekian banyak perkataan para
ulama tentang mereka. Namun dikarenakan sangat sempitnya ruang rubrik
ini, maka hanya bisa ternukil sebagiannya saja.
1. Al-Imam 'Amir Asy-Sya'bi berkata: "Aku tidak pernah melihat kaum
yang lebih dungu dari Syi'ah." (As-Sunnah, 2/549, karya Abdullah bin
Al-Imam Ahmad)

2. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya tentang seorang yang
mencela Abu Bakr dan 'Umar, beliau berkata: "Ia telah kafir kepada
Allah." Kemudian ditanya: "Apakah kita menshalatinya (bila meninggal
dunia)?" Beliau berkata: "Tidak, tiada kehormatan (baginya)…." (Siyar
A'lamin Nubala, 7/253)

3. Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i, telah disebut di atas.

4. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Aku tidak melihat dia (orang
yang mencela Abu Bakr, 'Umar, dan 'Aisyah) itu orang Islam."
(As-Sunnah, 1/493, karya Al-Khallal)

5. Al-Imam Al-Bukhari berkata: "Bagiku sama saja apakah aku shalat di
belakang Jahmi, dan Rafidhi atau di belakang Yahudi dan Nashara (yakni
sama-sama tidak boleh -red). Mereka tidak boleh diberi salam, tidak
dikunjungi ketika sakit, tidak dinikahkan, tidak dijadikan saksi, dan
tidak dimakan sembelihan mereka." (Khalqu Af'alil 'Ibad, hal. 125)

6. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi berkata: "Jika engkau melihat orang yang
mencela salah satu dari shahabat Rasulullah , maka ketahuilah bahwa
ia seorang zindiq. Yang demikian itu karena Rasul bagi kita haq, dan
Al Qur'an haq, dan sesungguhnya yang menyampaikan Al Qur'an dan As
Sunnah adalah para shahabat Rasulullah . Sungguh mereka mencela para
saksi kita (para shahabat) dengan tujuan untuk meniadakan Al Qur'an
dan As Sunnah. Mereka (Rafidhah) lebih pantas untuk dicela dan mereka
adalah zanadiqah." (Al-Kifayah, hal. 49, karya Al-Khathib Al-Baghdadi)

Demikianlah selayang pandang tentang Syi'ah Rafidhah, mudah-mudahan
bisa menjadi pelita dalam kegelapan dan embun penyejuk bagi pencari
kebenaran…Amin